Przejdź do treści

Agencje wspierają rozwój

  • przez

„Dla każdego obwodu na Ukrainie jest potrzebna skuteczna Agencja Rozwoju Regionalnego”- powiedział Wiaczesław Nehoda, pierwszy zastępca ministra rozwoju regionalnego Ukrainy.

Regiony powinny skutecznie wykorzystywać nowe możliwości i zasoby na rzecz rozwoju, które otrzymały w trakcie decentralizacji. W tym celu musimy połączyć wysiłki władz państwowych, regionalnych, lokalnych, sektora publicznego i prywatnego. Instytucjami regionalnymi, które mogą zrobić to najlepiej są Agencje Rozwoju Regionalnego.

Powiedział o tym pierwszy wiceminister rozwoju regionalnego, budownictwa, mieszkalnictwa i usług i komunalnych Ukrainy Wiaczesław Nehoda podczas okrągłego stołu „Perspektywy utworzenia i funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego, jako skuteczny instrument rozwoju regionalnego, na przykładzie obwodu Tarnopolskiego”.

„Dziś kontynuujemy dyskusję na temat rozwoju regionu, która odbyła się 19 marca na posiedzeniu Rady Rozwoju Regionalnego w obwodzie Tarnopolskim. Regiony mają jasne postawione zadanie, przejść na planowanie średnioterminowe, aby stworzyć strategie regionalną. Tylko wspólnie możemy zapewnić wzrost gospodarczy w kraju ”- powiedział Wiaczesław Nehoda.

Wspomniał także, że kwota finansowania rozwoju regionalnego rośnie z każdym rokiem. Od 2014 r. wsparcie państwa dla regionów i społeczności wzrosło o 40 razy. „Każdy region powinien mieć taką instytucję, która będzie efektywnie wykorzystywać dane możliwości, angażując władze lokalne, społeczeństwo i biznes w realizację projektów rozwojowych. Żeby to zrobić w regionach, trzeba stworzyć agencje rozwoju regionalnego ”- powiedział Wiaczesław Nehoda.

Według niego, w 22 regionach podjęto już decyzję o utworzeniu agencji rozwoju regionalnego. 18 agencji już pracuje lub powstaje. Najbardziej udanymi agencjami są regiony Czerkasy, Żytomierz, Zakarpacki i Winnicki.

Pierwszy wiceminister poinformował, że w 2019 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewni wsparcie finansowe agencjom rozwoju regionalnego w ramach sektorowego wsparcia budżetowego Unii Europejskiej w kierunku „Poprawy skuteczności zarządzania rozwojem regionalnym”.

„Oczekujemy również realizacji projektu wsparcia dotacyjnego w ramach programu Ukraina-Mołdawia-Gruzja. Projekt przewiduje dostarczanie agencjom specjalistycznego oprogramowania do zautomatyzowanego zarządzania analizą projektów i procesami zarządzania projektami, a także odpowiednie szkolenie personelu agencji w celu zwiększenia ich udziału w programach międzynarodowych ”- Wiaczesław Nehoda

Przypomniał również, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało projekt nowelizacji ustawy, która powinna uprościć proces tworzenia agencji rozwoju regionalnego i zwiększyć efektywność ich działań. Projekt ustawy Ukrainy o zmianach w ustawie Ukrainy „O zasadach polityki regionalnej państwa” przewiduje poprawki do art. 19, który określa zasady tworzenia agencji rozwoju regionalnego, w szczególności w odniesieniu do: rozszerzenia zakresu założycieli agencji, określenia źródeł wsparcia finansowego i logistycznego dla działań agencje, możliwość świadczenia płatnych usług w kwestiach związanych z funkcjami agencji, legislacyjne określenie funkcji agencji w dziedzinie polityki regionalnej państwa.

W 2019 roku ministerstwo rozpoczęło proces planowania strategicznego rozwoju regionalnego na lata 2021-2027. Do 1 grudnia 2019 r. Administracja miasta obwodu Kijowskiego powinna opracować i przedłożyć odpowiednim regionalnym i Kijowskim radom miejskim projekty strategii rozwoju regionalnego na ten okres. Strategie te powinny zostać opracowane w oparciu o europejską metodologię smart-specjalizacji i realizację zintegrowanych projektów współpracy międzyregionalnej. Agencje rozwoju regionalnego powinny być zaangażowane w proces opracowywania strategii regionalnych. Powinny one zapewniać koordynację i zjednoczenie wysiłków władz, biznesu i społeczeństwa oraz sprawić by byli partnerami. Tak, więc dla każdego regionu skuteczna agencja rozwoju regionalnego jest koniecznością – powiedział Wiaczesław Nehoda.

Ukraine