Przejdź do treści

POLSKA POMOC

Polska, która w trakcie transformacji ustrojowej i gospodarczej korzystała ze wsparcia innych państw oraz instytucji i organizacji międzynarodowych, sama stała się dawcą pomocy rozwojowej. Głównym instrumentem służącym prowadzeniu tej współpracy  jest program „polska pomoc”, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W 2000 r. państwa członkowskie ONZ, w tym Polska, zadeklarowały wspólne działania zmierzające do zapewnienia realnej poprawy warunków życia ludzi w krajach rozwijających się. Na forum ONZ sformułowano Milenijne Cele Rozwoju .

Od wejścia do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska wpłaca składki do unijnego budżetu, z którego finansowane są wspólnotowe inicjatywy pomocy rozwojowej, nadzorowane przez Komisję Europejską.

W sierpniu 2005 r. w MSZ został utworzony Departament Współpracy Rozwojowej, który jest od tego czasu odpowiedzialny za krajowy system świadczenia pomocy rozwojowej.

1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa o współpracy rozwojowej. Stanowi ona, że  celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich i ich społeczeństw, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, redukcję ubóstwa, poprawę stanu zdrowia oraz podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności. Współpracę rozwojową koordynuje minister spraw zagranicznych.

Polska współpraca rozwojowa realizowana jest w formie programów i projektów, adresowanych do konkretnych grup beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Zasadnicza część środków finansowych kierowana jest do państw priorytetowych programu polskiej współpracy rozwojowej we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademią Nauk i szkołami wyższymi. Polska pomoc realizowana jest również we współpracy z polskimi przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi.

Więcej informacji na https://www.polskapomoc.gov.pl/

Ukraine