Przejdź do treści

PARTNERZY PROJEKTU

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) prowadzi działania w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz innych państw. Kładzie nacisk na wspieranie przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zasady dobrego rządzenia, rozwój lokalnej demokracji, przekazywanie doświadczeń transformacji gospodarczej i ustrojowej, wolne media, organizacje broniące praw człowieka. Od 2012 roku Fundacja organizuje również wyjazdy polskich obserwatorów w ramach misji wyborczych OBWE/ODIHR. Obszarem priorytetowym dla działań FSM są kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. W przeszłości FSM również finansowała projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w Tadżykistanie, Kirgistanie, Tunezji i Mjanmie. W Mołdawii funkcjonuje przedstawicielstwo Fundacji, które prowadzi Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych. Znakiem graficznym Fundacji jest logo pierwszej polskiej prezydencji w UE (w 2011 roku) zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, autora znaku graficznego NSZZ „Solidarność”.

Działania Fundacji finansowane są głównie ze środków polskiej współpracy rozwojowej, będących w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Fundacja uzyskuje także wsparcie od innych donorów, między innymi Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Międzynarodowej (GIZ), EuropeAid czy od rządu Kanady oraz Szwajcarii. FSM wdraża własne projekty, a także organizuje konkursy dla polskich podmiotów w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizując swoje cele, Fundacja współpracuje z polskimi i zagranicznymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i szkołami.

FSM jest fundacją Skarbu Państwa. Została powołana w 1997 roku jako Polska Fundacja Transformacji Rynkowej „Wiedzieć Jak”. Wtedy koncentrowała się na udzielaniu pomocy krajom przechodzącym transformację rynkową, między innymi realizując projekty na rzecz Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu i Gruzji. W 2002 roku zmieniła nazwę na Polska Fundacja Współpracy Międzynarodowej „Wiedzieć Jak”. W 2005 roku jej działalność została zawieszona. W 2011 roku minister spraw zagranicznych podjął decyzję o reaktywacji Fundacji. W 2013 roku Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Więcej informacji na temat Fundacji na:  https://solidarityfund.pl/

Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza

Powstała w 1992 roku na bazie ustawy o izbach gospodarczych. Jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje interesy zrzeszonych w izbie członków, szczególnie wobec władz publicznych. Izba koncentruje się  na wzmacnianiu stosunków gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską i Ukrainą.

Specyfiką Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest równoległe działanie na terytorium RP i Ukrainy, czego wyrazem jest, m.in., symetria we władzach Izby. Dlatego Izba ma dwóch prezesów- ze strony polskiej ( Jacek Piechota)  i ukraińskiej ( Oleksandr Shlapak) , symetria polsko- ukraińska utrzymywana jest też w zarządzie. Izba ma dwa biura główne : w Warszawie oraz w Kijowie oraz przedstawicielstwa, prowadzone społecznie w Polsce ( Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Wrocław) i w Ukrainie ( Charków, Dnipro, Iwano- Frankowsk,  Lwów, Łuck, Odessa, Połtawa, Sumy, Winnica). W Kijowie działa Polish Business Center- spółka celowa Izby, która  świadczy usługi doradcze, prawne, biurowe i organizacyjne dla polskich firm i przedsiębiorców wchodzących na rynek ukraiński. Podobne działania na rzecz przedsiębiorców ukraińskich podejmuje Ukrainian Business Center- jednostka izby działająca w Warszawie.

Izba działa też poprzez eksperckie komitety branżowe, m.in., do spraw współpracy przemysłów obronnych, transportu, energetyki, spraw prawnych, celnych i podatkowych.

Izba podejmuje szereg samodzielnych inicjatyw. Oto przykłady.

Polsko- Ukraińska Akademia Miast to platforma przekazywania doświadczeń polskiej samorządności na rzecz decentralizacji  w Ukrainie. Formą działania akademii jest promowanie w czasie konferencji i szkoleń dobrych polskich praktyk, produktów i rozwiązań dla społeczności lokalnych. Patronatów dla PUAM udzieliły: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP; Pan Viacheslav Nehoda – Pierwszy Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy; Asocjacja Miast Ukrainy; Związek Miast Polskich;  Związek Powiatów Polskich;  Związek Województw RP;  Związek Gmin Wiejskich RP; Konwent Współpracy Samorządowej Polski  i Ukrainy.

Partnerstwo i Zatrudnienie to kampania społeczna, której zadaniem jest zwalczanie patologii na rynku rekrutacji i zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz po powrocie do kraju.  

Izba jest organizatorem Polsko- Wschodniej Konferencji Lub-Invest, Polsko- Ukraińskiej Konferencji Rolno- Spożywczej, współorganizuje Baltic Business Forum.

Więcej informacji na www.pol-ukr.com

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE S.A.) została powołana w 1994 roku. Spółka zajmuje się kompleksowym doradztwem oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w większości dla sektora przemysłu oraz sektora budownictwa. KAPE S.A. wykonuje badania i ekspertyzy, prowadzi projekty edukacyjne i promocyjne w zakresie racjonalnego zużycia energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii dla rządu Rzeczpospolitej Polski i jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres działalności KAPE S.A.

świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie efektywnego zarządzania energią;

wykonujemy, zgodnie z najwyższymi obowiązującymi standardami, audyty energetyczne budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, audyty efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej;

opracowujemy systemy zarządzania energią dla centrów handlowych, centrów biznesowych i budynków administracyjnych, a także dla zarządców nieruchomości;

zajmujemy się procesem wprowadzenia i wcielenia w życie normy ISO 50001 „system zarządzania energią” w zakładach przemysłowych i w organizacjach, które chcą świadomie zarządzać energią, a tym samym stopniowo zmniejszać koszty eksploatacyjne;

wspieramy klientów w uzyskiwaniu finansowania projektów z zakresu oszczędzania i zarzadzania energią i OZE;

przygotowujemy wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach istniejących programów, w tym przeprowadzamy audyty energetyczne, co jest podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie;

opracowujemy projekty, ekspertyzy, plany działań oraz analizy, przygotowujemy i bierzemy udział w projektach inwestycyjnych, związanych z produkcją energii elektrycznej, ciepła/zimna i innych nośników energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;

wykonujemy projekty struktur biznesowych, współpracujemy z administracją państwową i jednostkami samorządu terytorialnego oraz publicznymi instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi.

Nasze doświadczenie znajduje poparcie w liczbach:

ponad 200 projektów dla administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw;

ponad 700 przeprowadzonych audytów energetycznych w budynkach i zakładach przemysłowych;

ponad 130 zorganizowanych i przeprowadzonych konferencji, seminariów, szkoleń i kursów;

ponad 2000 przeszkolonych osób;

ponad 11 000 zweryfikowanych audytów energetycznych (zgłoszenia do nagrody termomodernizacji) dla Bank Gospodarstwa Krajowego;

ponad 160 przeprowadzonych projektów krajowych i międzynarodowych;

ponad 20 strategii niskoemisyjnego rozwoju opracowanych dla gmin w Polsce.

Skontaktuj się z nami: www.kape.gov.pl

Ukraine